Algemene voorwaarden van Kinderbeweegcoach Deventer 

1. Definitie en toepasselijkheid 

1.1. Definities  

a. Onder Wij’ en ‘Ons’ wordt verstaan: Kinderbeweegcoach Deventer gevestigd te  Deventer, kvk-nummer 74435876. 

b. Onder ‘U’ en ‘Uw’ wordt verstaan: de (rechts)persoon of diens vertegenwoordiger  waarmee een overeenkomst wordt gesloten. 

1.2. Dit zijn de algemene voorwaarden van Kinderbeweegcoach Deventer. In deze  voorwaarden staan de afspraken die u en wij hebben gemaakt en waar u en wij aan moeten  voldoen als u van onze diensten gebruik maakt. Deze voorwaarden zijn van toepassing: a. als u en wij een overeenkomst hebben; 

b. bij opgestelde aanbiedingen; 

c. bij offertes en prijsopgaven; 

d. wanneer wij werkzaamheden verrichten of diensten verlenen; 

e. bij leveringen en andere (rechts)handelingen. 

1.3. Wij mogen andere afspraken met u maken dan in deze algemene voorwaarden zijn  opgenomen. Deze afspraken gelden alleen als deze schriftelijk zijn vastgelegd en u en wij  daarmee hebben ingestemd.  

1.4. De afspraken zoals genoemd in artikel 1.3. gelden alleen voor de op dat moment met u  gesloten overeenkomst. Voor andere overeenkomsten gelden weer alle afspraken van de  algemene voorwaarden. 

1.5. Verwijst u naar andere algemene voorwaarden in uw aanbod of in uw correspondentie?  Dan gelden deze niet. Dit geldt ook wanneer in andere algemene voorwaarden een beding  staat opgenomen dat aangeeft dat dit niet het geval is.  

1.6. Wanneer één van de afspraken in deze algemene voorwaarden niet geldig is (nietig is),  treedt een afspraak die daar zoveel mogelijk bij past hier automatisch voor in de plaats. Dit  geldt ook voor andere afspraken waar wij geen beroep op kunnen doen. De overige  afspraken uit de algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.  

2. Diensten en werkzaamheden 

Wij verrichten onder meer, doch niet uitsluitend, de volgende diensten en werkzaamheden: Psycho-fysieke weerbaarheidstrainingen voor kinderen, jongeren, ouders en andere  volwassenen, beter bekend als Rots- en Watertrainingen, waarbij deelnemers onder  meer leren op te komen voor hunzelf en leren soepel mee te bewegen in het contact  met een ander; 

Mindfulnesstrainingen voor zowel kinderen, jongeren, ouders en andere  volwassenen, welke gericht zijn op het aanleren van ademhalingstechnieken en het  anders omgaan met het bewustzijn. 

3. Aanbiedingen, offertes en termijnen 

3.1. U en wij zijn niets verplicht wanneer wij u iets aanbieden, bijvoorbeeld bij offertes en  prijsopgaven. Dit is anders wanneer dit duidelijk is aangegeven. 

3.2. Aanbiedingen zijn veertien (14) dagen na verzending geldig. U heeft dus veertien dagen  de tijd om te reageren. Dit kan langer zijn maar dan moeten hier schriftelijke afspraken over  zijn gemaakt.  

3.3. Staat er in een offerte of prijsopgave een schrijffout of een kennelijke vergissing? En u  had dit zelf kunnen begrijpen? Dan is de offerte of het intakeformulier niet meer geldig. Geef  dit aan ons door zodat wij u een aangepaste offerte of intakeformulier kunnen toesturen.  3.4. Het is helaas niet mogelijk met een deel van de offerte/ prijsopgave akkoord te gaan. Wij  zijn dus niet verplicht om bij een samengestelde offerte/ prijsopgave een gedeelte van de  opdracht uit te voeren voor het daarbij vermelde deel van de kosten.  

3.5. Een offerte, prijsopgave en/of enig ander aanbod binden ons niet voor toekomstige  overeenkomsten. 

4. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst 

4.1. De overeenkomst komt tot stand door het ingevuld en ondertekend retourneren van het  intakeformulier aan ons of een andere schriftelijke aanvaarding door u van een offerte of  aanbod. In het intakeformulier zijn de trainingsdata en betalingsvoorwaarden opgenomen.  4.2. Wij sturen u een ontvangstbevestiging van het ingevulde en ondertekende  intakeformulier. 

4.3. Zolang u niet akkoord bent met ons aanbod, mogen wij ons aanbod intrekken. In dat  geval komt er geen overeenkomst tot stand.  

4.4. Besluit u om bij de aanvaarding van het aanbod voorbehouden of wijzigingen aan te  brengen? Dan komt er pas een overeenkomst tot stand wanneer wij schriftelijk aan u hebben  aangegeven dat wij hiermee akkoord zijn. Deze instemming heeft in geen enkel geval  betrekking op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door u worden  gehanteerd.  

4.5. Gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk nadat wij  hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.  

5. Uitvoering van de opdracht 

5.1. Op ons rust een inspanningsverplichting met betrekking tot het uitvoeren van de overeenkomst. Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Wij kunnen u niet garanderen  dat wij met de werkzaamheden en/of diensten het voor u gewenste resultaat behalen. Wij  zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade aan u of derden als gevolg van het feit dat het  gewenste resultaat niet of niet volledig is bereikt.  

5.2. Wij verrichten de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst naar eigen inzicht en  wij zijn daarbij tevens gerechtigd om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een  door ons aan te wijzen derde.  

5.3. De psycho-fysieke weerbaarheidstrainingen, zoals genoemd in artikel 2.1., worden thans  gegeven op basis van het Rots- en waterprogramma van het Gadaku Instituut. 5.4. De minfulnesstrainingen, zoals genoemd in artikel 2.1., worden thans gegeven op basis  van de methode Eline Snel.  

5.6. Trainingen vinden plaats op een vaste dag en een vast tijdstip. Zie hiervoor het actuele  trainingsrooster. Tijdens schoolvakanties worden er nimmer trainingen gegeven. 5.7. Het staat ons te allen tijde vrij te bepalen welke deelnemers er wel en niet aan een  training mogen deelnemen.  

5.8. Wij mogen altijd de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan door een andere  partij laten uitvoeren.  

5.9. In geval van ziekte of een andere overmachtssituatie, waarbij wij en/of een door ons  ingeschakelde derde niet in staat is trainingen te geven op de data als weergegeven op het intakeformulier, zijn wij gerechtigd de trainingen één of meerdere weken op te schuiven. 5.10.Termijnen die door ons worden gegeven, zijn slechts een indicatie en op geen enkel  moment uiterste termijnen. Houden wij ons niet aan de door ons gegeven termijn? Dan heeft  u geen recht op schadevergoeding, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld  aan onze zijde. 

5.11. De trainingen worden uitsluitend gegeven in de Nederlandse taal.  5.12. De trainingen vinden plaats op een op het intakeformulier, als genoemd in artikel 4.1.,  nader aan te geven sportlocatie. De trainingen vinden aldaar zowel buiten als binnen plaats.  

6. Prijzen en tarieven 

6.1. De prijzen en/of tarieven van de trainingen staan weergegeven op uw intakeformulier  Voor een actueel overzicht van onze prijzen en tarieven verwijzen wij u graag naar  www.kinderbeweegcoachdeventer.nl

6.2. Prijzen die eerder door ons zijn gehanteerd, binden ons niet voor de toekomst. Bij een  latere overeenkomst dienen er dan ook nieuwe afspraken te worden gemaakt over de  prijzen.

6.3. Door ons aan u verstrekte kortingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk zijn  overeengekomen. Voorts zien de verstrekte kortingen enkel en uitsluitend op de betreffende  overeenkomst waarvoor de korting is gegeven. Hieraan kunnen door u of andere derden  rechten worden ontleend.  

7. Facturering en Betaling 

7.1. Betaling van de trainingen geschiedt door middel van facturatie.  

7.2. U dient de volledige factuur binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen  op de bank- of girorekening die op de factuur staat aangegeven. U mag geen bedragen  verrekenen. Daarnaast mag u de betaling niet opschorten.  

7.3. Betaalt u niet binnen veertien (14) dagen? Dan bent u direct in verzuim. Wij hoeven u  niet in gebreke te stellen. U (als u geen consument bent) bent vanaf dat moment een rente  verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt  beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan. De rente  wordt berekend over het deel dat u nog niet heeft betaald. Ook deze rente is direct  opeisbaar. Wij hoeven u niet in gebreke te stellen. Wij mogen dan ook (buiten)gerechtelijke  kosten op u verhalen. Indien u geen consument bent is aan buitengerechtelijke  incassokosten 15% over het verschuldigde bedrag verschuldigd met een minimum van €  150,-.  

7.4. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente,  geldt voor die periode de wettelijke rente in plaats van de contractuele rente.  7.5. Een door u betaald bedrag wordt eerst van de incassokosten afgetrokken, vervolgens  van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Heeft u meerdere facturen niet  betaald? Dan wordt de betaling eerst van de oudste factuur afgetrokken, vervolgens op de  één na oudste factuur enzovoort.  

7.6. Bent u het niet eens met de factuur? Laat ons dit binnen vijf (5) kalenderdagen na  ontvangst van de factuur schriftelijk weten. Doet u dit niet? Dan geldt de factuur als correct. 7.7. Moeten wij u in rechte betrekken om betaling of nakoming af te dwingen? Dan bent u  verplicht om alle proceskosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te  betalen als wij geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld. 

8. Annuleringsregeling 

8.1. Al hetgeen in onderstaand artikel is bepaald, geldt alleen als u een consument bent.  8.2. U heeft het recht uw bestelling of aanmelding tot veertien dagen nadat de overeenkomst  tot stand is gekomen te annuleren.  

8.3. Is de veertiendagentermijn zoals in het vorige lid genoemd verstreken en annuleert u de  training tot vier weken voor aanvang? Dan brengen wij 25% van het totaalbedrag bij u in  rekening.  

8.4. Is de veertiendagentermijn zoals genoemd in artikel 8.2. verstreken en annuleert u de  training tot twee weken voor aanvang? Dan brengen wij 50% van het totaalbedrag bij u in  rekening. Bij een annulering binnen twee weken voor aanvang wordt het gehele bedrag in  rekening gebracht.  

8.5. Wegens annulering te veel betaalde gelden, worden binnen veertien dagen teruggestort  op de rekening waarmee de betreffende factuur is voldaan. 

8.5. Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits u dit voor  aanvang van de training schriftelijk aan ons heeft gemeld.  

9. Opzegging 

9.1. Al hetgeen in onderstaand artikel is bepaald, geldt alleen als u geen consument bent, en  u en wij een overeenkomst hebben gesloten tot het periodiek geven van trainingen. 9.2. Wij kunnen de overeenkomst met u te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, tenzij u en wij schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9.3. Ingeval één der partijen in staat van faillissement is geraakt, surseance van betaling  aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst  zonder inachtneming van een opzegtermijn, en zonder schadeplichtig te zijn, voortijdig te  beëindigen. 

10. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst 

10.1. Indien u uw verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, hebben wij het recht de  overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling. Behoudens het geval waarin een termijn voor nakoming is overeengekomen zal u eerst schriftelijk en gemotiveerd door ons in gebreke worden gesteld en een termijn voor nakoming worden gegeven, alvorens de overeenkomst door ons wordt ontbonden. 

10.2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze  algemene voorwaarden is bepaald, hebben wij het recht de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien u bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van de op u rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of aan u is verzocht om een vooruitbetaling te verrichten en door u geen  zekerheid wordt verstrekt of de verstrekte zekerheid naar het oordeel van ons onvoldoende  is en/of door ons geen (afdoende) vooruitbetaling van u is ontvangen. 

10.3. Wij zijn voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer zich naar ons oordeel  omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst  onmogelijk is en/of wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden  gevergd. 

10.4. Indien wij overgaan tot opschorting of ontbinding, zijn wij jegens u niet gehouden tot  vergoeding van enige schade dan wel kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 10.5. Indien ontbinding van de opdracht door ons op grond van dit artikel plaats vindt,  worden door deze ontbinding alle door u aan ons verschuldigde betalingen onmiddellijk en in  hun geheel opeisbaar. 

11. Overmacht 

11.1. Is er sprake van overmacht en kunnen wij daardoor onze verplichtingen niet nakomen?  Dan wordt onze verplichting opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt vermeerderd  met de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten. 11.2. Indien nakoming van de overeenkomst door ons als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan drie maanden, zijn zowel wij als u bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat. 

11.3. Met overmacht bedoelen wij elke omstandigheid die buiten onze macht ligt en van  zodanige aard is, dat niet meer van ons kan worden verlangd dat wij onze afspraken  nakomen.  

12. Intellectuele eigendom 

12.1. Wij behouden alle rechten van intellectueel eigendom op de door ons gedane  aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen,  programmatuur, geleverde goederen en dergelijke. Het maakt hierbij niet uit of u voor de  vervaardiging ervan kosten heeft betaald. Dit is alleen anders als wij en u schriftelijk anders  zijn overeengekomen. 

12.2. Deze gegevens uit lid 1 mogen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke  toestemming niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. Doet u dit  toch? Dan bent u aan ons, per overtreding, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 

25.000,-. De boetes zullen verschuldigd zijn door het enkele feit dat u in strijd handelt met dit  lid, maar laat onverminderd het recht van ons om nakoming en/of volledige  schadevergoeding te vorderen. 

12.3. U moet de gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek aan ons retourneren binnen  een door ons gestelde termijn. Doet u dit niet? Dan bent u aan ons een direct opeisbare  boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. De boetes zullen verschuldigd zijn door het enkele  feit dat u in strijd handelt met dit lid, maar laat onverminderd het recht van ons om nakoming  en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 

13. Adviezen en verstrekte informatie 

U kunt geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die u van ons krijgt als deze  betrekking hebben op de overeenkomst.  

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

14.1. Als u een overeenkomst met ons sluit, bent u ervan op de hoogte dat participeren aan  trainingen die wij geven volledig vrijwillig en op eigen risico is. Voorts bent u zich ervan  bewust dat er tijdens de oefeningen fysieke verwondingen kunnen ontstaan als gevolg van  deelname aan de training. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade  die is ontstaat als gevolg van deelname aan de trainingen, tenzij de schade het gevolg is van  opzet of grove schuld aan onze zijde. 

14.2. Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die is ontstaan  door verstrekte adviezen en overige door ons verstrekte gegevens, tenzij de schade het  gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde. 

14.3. Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor schade geleden door u, deelnemers van de  training en/of andere derden, die is ontstaan door gedragingen en/of uitlatingen door u,  deelnemers van de training of andere derden tijdens of na de uitvoering van de  overeenkomst.  

14.4. Uitsluitend voor zover wij toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van onze  verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kunnen  wij worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare  schade. 

14.5. Zijn wij verplicht uw schade te vergoeden? Dan hoeven wij nooit meer te betalen dan  het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert. 

14.6. Keert onze aansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden dan ook, niet uit? Dan  hoeven wij een schadevergoeding te betalen ter hoogte van maximaal de factuurwaarde van  de overeenkomst waar de schade betrekking op heeft.  

14.7. Is het factuurbedrag hoger dan € 5.000,-? Dan hoeven wij een schadevergoeding te  betalen ter hoogte van maximaal € 5.000,-.  

14.8. Het is u, uw cursisten en andere derden niet toegestaan zich negatief uit te laten over de training, ons of onze medewerkers. U kunt aansprakelijk worden gehouden voor zowel  directe, als indirecte schade veroorzaakt door negatieve uitlatingen van u of degene die op  basis van de overeenkomst deelneemt aan de trainingen, over de training, ons of  medewerkers van ons. 

15. Persoonsgegevens 

Hoe wij omgaan met privacy en gegevensuitwisseling is vastgelegd in onze privacyverklaring. Deze kunt u raadplegen op onze website  

http://kinderbeweegcoachdeventer.nl/ en is op verzoek op te vragen via info@kinderbeweegcoachdeventer.nl. 

15. Geheimhouding 

16.1. U en wij verplichten ons tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die u en  wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit  uit de aard van de informatie. De geheimhouding heeft geen betrekking op informatie die 

algemeen bekend is en geen betrekking op vertrouwelijke informatie die, anders dan door  niet-naleving van de overeenkomst en de algemene voorwaarden, openbaar is geworden. 16.2. Indien wij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en ons niet ter zake kunnen beroepen op een  verschoningsrecht, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en  bent u niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor  ontstaan. 

16.3. U en wij zullen onze verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel  door u en ons in te schakelen derden. 

16.4. Indien u handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en derde lid van dit artikel, bent u aan ons– zonder nadere ingebrekestelling – een boete verschuldigd  van EUR 15.000,- (vijftienduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van  ons op schadevergoeding op grond van de wet. 

17. Eenzijdig wijzigingsbeding 

17.1. Wij zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In een voorkomend geval zullen wij u tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Wij  overhandigen of sturen de nieuwe versie van de algemene voorwaarden aan u.  17.2. Tussen de kennisgeving aan u en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal ten minste 30 (dertig) dagen zitten. Tenzij door ons een andere termijn wordt aangegeven, treden de wijzigingen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving in werking. 

17.3. Indien u een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en de wijziging van de algemene voorwaarden heeft tot gevolg dat aan u een prestatie wordt geleverd die wezenlijk afwijkt van de overeengekomen prestatie, heeft u conform artikel 6:237 sub c BW de bevoegdheid de overeenkomst te  ontbinden vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden. 

18. Verval 

Alle rechtsvorderingen jegens ons, aanspraken op schadevergoeding 

daaronder begrepen, vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden. 

19. Geschillen en toepasselijk recht 

19.1. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

19.2. Geschillen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Utrecht.